(tidligere Oligofreniklinikkens Forsknings- og Støttemidler)

§1

Foreningens navn er Oligofreniforeningen.
Foreningens hjemsted er Aarhus.

§2

Foreningens formål er dels at fremme forskningsmæssige aktiviteter, der kan medføre øget viden om behandling og forebyggelse af mental retardering og komplikationer hertil, eller som kan belyse mentalt retarderede menneskers levevilkår, dels at støtte foranstaltninger, der kan bedre mentalt retarderede menneskers livskvalitet.

§3

Foreningens formål søges opnået ved:

 • at yde økonomisk støtte til videnskabelige projekter indenfor oligofrenologien,
 • at yde økonomisk støtte til indkøb af instrumenter, bøger, tidsskrifter o. lign. til videnskabelig anvendelse,
 • at yde økonomisk støtte til initiativer, der tilsigter at bedre levevilkårene for mentalt retarderede mennesker.

Foreningen kan kun yde støtte til projekter, der ikke eller kun delvis finansieres af det offentlige.
Ved tildeling af støtte har projekter udgået Center for Oligofrenipsykiatri fortrinsret.

§4

Ansatte og frivillige medarbejdere ved Center for Oligofrenipsykiatri kan optages som medlem af foreningen. Som medlemmer kan endvidere optages enkeltpersoner, institutioner og virksomheder, der kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemskabet er effektivt, når kontingentet er betalt. Et medlem mister sine rettigheder, såfremt kontingentet ikke er betalt 3 måneder efter påkrav.

Såfremt et medlem skønnes at skade foreningen, kan generalforsamlingen med simpelt flertal ekskludere vedkommende.

Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld udover pligten til at betale kontingent indtil lovlig udmeldelse er sket.

§5

Generalforsamlingen afholdes i kvartalet efter det af revisoren afsluttede årsregnskab.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet 7 dage forud for generalforsamlingen.

I år, hvor der kun behandles sager af ekspeditionsmæssig karakter, hvor der ikke er forslag fra medlemmerne, og hvor der ikke er opstillet nye kandidater til foreningens tillidsposter, kan bestyrelsen dog dispensere fra kravet om årlig generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker med e-post.

Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver et kvalificeret flertal, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamling, efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst en fjerdedel af medlemmerne med angivelse af dagsorden; indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker herefter snarest og med mindst 14 dages og højst 21 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Ethvert medlem har ret til at gennemse årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.

På en generalforsamling kan kun tages beslutning om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag dertil.

§6

Når ordinær generalforsamling afholdes, skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidst afholdte generalforsamling
 3. Fremlæggelse af årsregnskab(er) til godkendelse
 4. Bestyrelsens forslag om kontingentets størrelse for næste regnskabsår
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

§7

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal dirigenten, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

§8

Ethvert medlem, som har betalt kontingent, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, medmindre andet er bestemt i indkaldelsen.

§9

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning udkræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen på en sådan generalforsamling vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, dog kræver ændring af § 11 enstemmighed.

Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 hverdage til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der møder på denne sidste generalforsamling.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

§10

Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§11

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, hvoraf

 1. Et medlem repræsenterer ledelsen af Center for Oligofrenipsykiatri.
 2. Et medlem vælges blandt øvrige medarbejdere ved Center for Oligofrenipsykiatri.
 3. Et medlem vælges blandt foreningens øvrige medlemmer.

Efter generalforsamlingens bestemmelse kan der yderligere vælges op til fire medlemmer af bestyrelsen.

Ved afgang fra bestyrelsen udpeger de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer et nyt medlem efter de ovenfor anførte retningslinjer. Det nyudpegede bestyrelsesmedlem fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger en formand for foreningen.

§12

Foreningen tegnes af formanden.

§13

Revisionen af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Såfremt et flertal af de medlemmer, der er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, kræver det, skal revisoren være en person, der erhvervsmæssigt driver revisionsvirksomhed.

§14

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§15

I tilfælde af foreningens opløsning skal dens formue og øvrige aktiver, efter at alle forpligtelser er betalt, tilfalde en anden organisation, institution eller fond med lignende formål. Generalforsamlingen træffer endelig bestemmelse herom.

§16

Disse vedtægter, der træder i stedet for Vedtægt for Oligofreniforeningen af 29. april 2013, har gyldighed efter vedtægtsmæssig vedtagelse på ekstraordinær(e) generalforsamlinger i denne forening.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling 24. april 2017.