Oligofreniforeningens virksomhed 2020

Oligofreniforeningen, Stationsvangen 5, 8541 Skødstrup

Tlf. 42 65 40 94, info@oliforeningen.dk  www.oligo.nu

Oligofreniforeningens virksomhed 1. januar 2020- 31. december 2020 samt dele af 1. halvår af 2021.

Foreningens bestyrelse

Gennem 2020 har foreningens bestyrelse bestået af:

Speciallæge i psykiatri Kurt Sørensen, Risskov (formand)

Fhv. afdelingslæge Ulla Jacobsen, Vejle

Fhv. områdechef Klavs Persson, Knebel

Fysioterapeut Marianne Haurdahl, Risskov

Informationsmedarbejder, cand. mag. Dorte Eifer, Stautrup

Ved den ordinære generalforsamling 18. november 2020 genvalgtes bestyrelsen. Mag. art., PhD Finn Andersen genvalgtes som intern revisor, mens Risskov Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskabgenvalgtes som ekstern revisor. 1. januar 2021 fusionerede Risskov Revision med Kovsted & Skovgaard, Statsautoriseret Revisionspartnerskab. Bestyrelsen har besluttet at fortsætte samarbejdet med det fusionerede selskab.

Medlemstal

Foreningens medlemstal er stigende, som det fremgår af tabellen:

DatoMedlemstal
31-12-1787
31-12-18137
31-12-19164
31-12-20178
30-06-21185

Det seneste medlemstal er fordelt som tabellen viser:

Æresmedlem1
Personlige medlemmer99
Arbejdspladser med <25 medarbejdere37
Arbejdspladser med 25-49 medarbejdere41
Arbejdspladser med >49 medarbejdere6
Kontingentfri ulønnet konsulent1
I alt185

Gennem arbejdspladsernes kollektive medlemsskaber, der bl.a. indebærer, at deres medarbejdere kan nyde godt af medlemsrabatter, er foreningens kontaktflader langt større, end antallet af personlige medlemmer antyder.

De personlige medlemmers baggrund er uoplyst. Det skønnes dog, at omtrent halvdelen er pårørende til udviklingshæmmede mennesker. 

Medlemmer hjemsted fremgår af nedenstående tabel:

Region Hovedstaden30
Region Sjælland28
Region Syddanmark29
Region Midtjylland77
Region Nordjylland29
Udland (Norge, Indonesien)2
I alt185

Den beskedne medlemsfremgang i 2020 (og 2021) hænger utvivlsomt sammen med de begrænsninger i foreningens aktiviteter, som covid-19 pandemien har medført, ligesom en planlagt hvervekampagne i 2020 har måttet udsættes.  

Foreningens aktiviteter 2019-20

Oligofreniforeningens virksomhed har i 2020 og den forløbne del af 2021 væsentligst begrænset sig til at sikre driften af Center for Oligofrenipsykiatri, der skal omtales nærmere nedenfor. Af økonomiske grunde har der ikke været muligheder for at støtte andre initiativer, der kan bedre udviklingshæmmede menneskers livskvalitet, jf. foreningens vedtægter. 

Center for Oligofrenipsykiatri Personale

Centret, der har til huse i lejede kontorlokaler, har i 2020-21 haft følgende medarbejdere, der er ansat på overenskomstmæssige vilkår:

Informationsmedarbejder, cand. mag. Dorte Eifer (34 timer/uge)

Journalist, cand. mag (musikterapi)  Mette Egelund Olsen (12 timer/uge)

Konsulentfirmaet Munk Hansen Aps. har på timebasis varetaget centrets regnskabsmæssige funktioner.

Følgende har virket som frivillige og ulønnede medarbejdere:

Historiker, mag. art. Finn Andersen, PhD

Fhv. afdelingslæge Ulla Jacobsen

Psykolog, mag. art. Per Lindsø Larsen

Aut. psykolog, cand. psych. Anne Mette Sørensen

Fhv. overlæge, speciallæge i psykiatri Kurt Sørensen, der tillige har fungeret som ulønnet centerleder.

Fuldmægtig, cand. jur. Anne Marie Thyrring

Centrets aktiviteter Rådgivnings- og informationsvirksomhed

Som tidligere har en af centrets væsentlige aktiviteter bestået i formidling af viden om psykiatri og udviklingshæmning.

I et stort antal tilfælde har centret kunnet rådgive bl. a. pårørende, pædagoger, læger (herunder psykiatriske afdelinger), offentlige myndigheder, sagsbehandlere og studerende i psykiatriske spørgsmål. Ofte har rådgivningen bestået i oplysning om, hvor der kan søges yderligere hjælp, men mere komplekse problemstillinger optræder også. Disse forespørgsler har ofte krævet besvarelser af nærmest videnskabelig karakter og har indebåret omfattende litteratursøgninger.

En del forespørgsler handler om, hvor der kan tilbydes behandling og især samtaler til mennesker med udviklingshæmning. Hidtil har centret kunnet henvise til kompetente psykologer og psykiatere i Jylland og på Fyn. I foråret 2020 er der etableret kontakt til interesserede og erfarne psykologer på Sjælland, således at hele landet er dækket. Vi modtager fortsat gerne henvendelser fra psykologer, der måtte være interesserede i at indgå i et netværk af ”oligofrenipsykologer”.

Det skønnes, at 800-1000 årligt søger råd i centret telefonisk, via mail eller ved personligt fremmøde, men da der ofte er tale om telefoniske henvendelser, der besvares i pauser under kurser, bilkørsel o. lign., har det ikke været muligt at foretage en systematisk registrering. 

Centrets rådgivning er gratis.

Centrets omfattende bibliotek er fortsat under udbygning. Af økonomiske grunde har tilgangen af nye bøger imidlertid stort set været begrænset til gaver, ligesom der ikke har været råd til at opretholde centrets tidligere tidsskriftshold.

Centrets hjemmeside www.oligo.nu har for mange været en meget anvendt kilde til information. Således har siden i perioden 01.01.20-31.12.20 haft 122.947 besøg (2019: 127.312). 

På hjemmesiden bringes bl.a. fagligt relevante artikler og interviews med centrale fagpersoner, pårørende eller mennesker med udviklingshandicap. Artiklerne kan hentes på https://oligo.nu/artikler/.Blandt artikler, der er bragt på hjemmesiden i 2020/21, skal nævnes:

John D Band giver ro- selv når musikken er høj 

Yoga som pædagogisk redskab 

Corona – ændrede rutiner kan mærkes 

Når barnet flytter hjemmefra 

Alene, men ikke uden mening – en psykologs vej ind i området

Når corona bryder rutinerne 

Personlighedsforstyrrelse hos mennesker med udviklingshandicap og/eller autisme De skal optimere henvisning til psykiatrien

I samme periode har foreningens hjemmeside www.oligforeningen.dk  haft 54.163 besøg (2019: 48.738).

På Facebook har centret 843 følgere, der bl.a. ledes videre til artikler på vore hjemmesider, hvor især tidligere trykte numre af centrets ophørte tidsskrift VIPUViden men også nyere artikler, der kun er publiceret på internettet, er efterspurgte. 

Oligofreniforeningens facebook-sider har 176 følgere.

Der er udsendt nyhedsbreve i februar marts, maj, juni, august, september, november og december2020 til 499 personer, der aktivt har bedt om at modtage nyheder. Artikler fra nyhedsbrevene kan også læses på https://oligo.nu/artikler/.

Konferencer

I forbindelse med udgivelsen af Udviklingshæmning – en grundbog 2 var planlagt en konference i foråret 2020, hvor en række af forfatterne præsenterede deres bidrag. Imidlertid medførte nedlukningen af Danmark, at konferencen måtte aflyses.

Den samme skæbne overgik centrets 4. konference om udviklingshæmmede domfældte, der skulle afholdes i august 2020. Efter 2 yderligere aflysninger er det nu besluttet, at gennemføre konferencen 22. september 2021. 

Konferencens temaer er i år:

Kriminolog Line Søgaard Kristensen, Region Midt: Udviklingshæmmedes oplevelse af den tidsubestemte foranstaltningsdom.  

Psykolog Jes Sølgaard, Aalborg kommune: Om terapi som et middel mod aggressivitet.

Advokat Henrik HougaardLandsforeningen af forsvarsadvokater: Om forsvarerens arbejde i sager med udviklingshæmmede.

Pædagog Pedro da Palma og leder Bo Jørgensen, Snåstrup Vestergård, Aarhus: Med drømmene som arena for læring og sociale fællesskaber–om det pædagogiske arbejde på Snåstrup Vestergaard.

Cand. scient. soc. Søren Holst, PhD, Kofoedsminde:  Mellem topstyring og improvisation – 

Præsentation af et forskningsprojekt med udgangspunkt i Kofoedsminde, den sikrede institution for domfældte udviklingshæmmede.

Musikalsk indslag med John D band fra Snåstrup Vestergaard

I forbindelse med udgivelsen af ”Seksualitet og udviklingshandicap” afholdes 25.august 2021 en bogkonference, hvor nogle af bogens bidragydere belyser væsentlige problemstillinger.

Programmet vil være:

Lena Nyborg Nansen, lektor VIA:

Seksualitet og udviklingshandicap i det brede perspektiv

Birgit Kirkebæk, forsker og forfatter:

Et historisk perspektiv på seksualitet og udviklingshandicap: Fra tabu til tema

Bettina Nielsen, borgervejleder i ULF og Jane Jensen, adm. Direktør i ULSex & kærester

Marianne Træbing Secher, lektor, VIA: Hvad er seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap? Og hvordan kan vi på en professionel måde understøtte seksualiteten hos mennesker med udviklingshandicap

Maria Sørensen, ergoterapeut, Center for specialterapi:

Seksualitet og sanser – Seksuel adfærd udtrykker sansemæssige behov

Anna Maria Langhoff Nielsen, seniorkonsulent og Jørgen Lyhne, lektor, VIA: DPU som hjælperedskab i forhold til seksualitet

Mimi Strange, psykolog og direktør i JanusCentret: Børn og unge med udviklingshandicap og grænseoverskridende seksuel adfærd

En samtale om seksualitet mellem Malene Leth, pædagog og seksualvejleder og Lena Nyborg Nansen

Kim Steimle Rasmussen, uddannelsesvejleder på seksualvejlederuddannelsen: Kom godt i gang med en seksualpolitik

Læs mere om oplægsholdere og oplæg på https://oligo.nu/konferencer/bogkonference-forlanceringen-af-bogen-seksualitet-og-udviklingshandicap/oplaeg-paa-bogkonferencen2021/

Kursusaktiviteter

På grund af covid-19 pandemien har Centrets kursusaktiviteter stort set ligget stille i 2020 og den forløbne del af 2021. Det har dog været muligt at gennemføre et kursusforløb i Yoga og mindfulness som pædagogisk redskab ved yogainstruktør, cand. mag. Dorte Eifer. Deltagertallet var begrænset til 6 pædagogiske medarbejdere fra Den selvejende Institution Hedegård i Skjern, der forud for kursusdagene var testet coronanegative og som i øvrigt overholdt afstandskrav og øvrige hygiejniske regler. 

Deltagerne fik teoretisk og praktisk kendskab til, hvordan man kan lave yoga og mindfulness sammen med mennesker med udviklingshandicap. Hovedvægten lagdes på at give deltagerne et indblik i en form for yoga og mindfulness, som er tilgængelig for alle, uanset mental udviklingsalder og fysisk formåen.

Ved efterfølgende samtaler har kursusdeltagere givet udtryk for, at yoga fremover vil være et redskab i den pædagogiske værktøjskasse. Tilgængelig yoga er netop en yogaform, der er inkluderende, rummelig og udbytterig og meget velegnet som pædagogisk værktøj. Det er på den baggrund besluttet at udbyde kurset igen i efteråret 2021.

Dorte Eifer deltog forud for kurset, med støtte fra Sundhedsministeriet, i et uddannelsesforløb i Florida for yogainstruktører, der arbejder med mennesker med udviklingshandicap. Læs hendes rejsebrev her:

Alle fortjener adgang til yogaens verden, et rejsebrev fra et møde med en inkluderende yogakultur

Af informationsmedarbejder Dorte Eifer

Da jeg deltog på instruktøruddannelsen i Accessible Yoga (AY) i februar 2020, havde jeg allerede i en periode på fem år lavet yoga med mennesker med udviklingshandicap rundt omkring på bosteder og dagtilbud. Jeg havde udviklet min egen yogaform med input fra bl.a. stoleyoga, senioryoga og børneyoga, der giver deltagere med udviklingshandicap mulighed for at komme ind i yogaens verden. Men jeg havde gjort det på egen hånd, i en naturlig kobling mellem min egen glæde ved yoga og mit job på Center for Oligofrenipsykiatri. Jeg anede ikke, at der allerede fandtes en stor verdensomspændende bevægelse Accessible Yoga organisationen, der har fokus på tilgængelig yoga. 

Accessible betyder tilgængelig, og med det mener man, at alle mennesker – uanset evne eller baggrund fortjener lige adgang til yoga. Gennem uddannelse og netværksarbejde forsøger man i AY at skabe en inkluderende yogakultur, hvor alle føler sig velkomne. Man har fokus på at fjerne barrierer for underrepræsenterede grupper. Mennesker der traditionelt har afholdt sig fra at dyrke yoga, inviteres med ind i en yogaform, hvor alle kan være med. F.eks. mennesker med fysiske eller mentale handicaps, aldring, sygdomme, skader m.m. 

Mit instruktørkursus i Accessible Yoga foregik i “Sunny Florida”, i Sanford i udkanten af Orlando. Jeg ankom på en blæsende kold februaraften til et lejet hus, og da taxachaufføren satte mig af, frarådede hun mig at gå ud alene om aftenen i det kvarter. Min adaptor til strøm viste sig at være til engelske stikkontakter, og da mobilen løb tør for strøm, var jeg godt nok meget langt væk hjemme fra min danske komfort-zone. Stor var min glæde derfor, da jeg ankom til yogastudiet, fik en adaptor til låns og mange venlige smil. 

På holdet var vi i alt 15 deltagere, og alle var meget engageret i tilgængelighedstankegangen. En deltager lavede yoga med kvindeligt indsatte i et fængsel, en lavede yoga med sengeliggende terminale patienter på et hospice, flere af deltagerne ejede eller arbejdede i yogastudioer med særligt tilrettelagte tilgængelige hold for bl.a. deltagere med stor kropsvægt, ældre, og flere lavede tilgængelig yoga i lokalsamfundet for udsatte borgere, bl.a. mennesker med psykiske lidelser. 

Over tre intense dage dykkede vi ned i masser af yogastillinger og yogafilosofi og lærte en masse om at udføre alternative variationer af stillinger. F.eks ved at skifte orientering. Hvis balancen eller benstyrken er udfordret, så kan deltageren ligge ned elledeltageren ved at bruge blokke, bælte eller puder. 

Vi lærte også en del om, hvordan selve instruktionen af deltagerne kan foregå, når man instruerer flere variationer af samme øvelse. Det skal man lige vænne sig til. Men det handler om at give sig god tid til at instruere og hjælpe alle deltagerne til at finde lige netop deres variant af en stilling. Hvor langt skal armen op? Skal der en rekvisit til? Er der brug for en variation, hvor benene f.eks ikke inddrages? 

I forhold til mennesker med udviklingshandicaps vil samtidig instruktion i både siddende og stående stillinger helt sikkert give god mening. Nogen har bedre fysik end andre. En assisterende hjælper, der kan hjælpe med at guide i stillingerne, vil også være godt. Nogen har brug for meget konkrete anvisninger. 

En AY-instruktør bestræber sig på en åben undervisningsform, hvor deltagerne opfordres til at bidrage med en variation af øvelsen, der virker for dem. Det vil sige, at de forskellige udfordringer, der kan være tilstede blandt deltagerne, åbner muligheder for at skabe nye løsninger i stillingerne. Om det er siddende, stående, liggende eller med hjælperekvisitter. Det personlige udtryk bidrager til følelsen af at kunne være med. 

Det er også min oplevelse gennem de mere end 200 yogatimer, jeg har haft med mennesker med udviklingshæmning, at det er muligt at lave en inkluderende yogaform, hvor alle kan være med. Nogen sidder, når andre står. Og de nyder at give deres egne små bidrag. F.eks. hende der altid hjælper med at tælle med, ham der taler med på meditationen eller hende, der gerne viser sin mavedansøvelse, og alle siger vi hej til hinanden, når vi drejer nakken og føler os som del af et godt fællesskab. 

Venlighed og venskab 

Som AY-instruktør bliver man ambassadør for en inkluderende yogakultur, der forsøger at skabe et støttende fællesskab. Grundlæggeren Jivana Heyman fremhæver, at en af grundtankerne i yoga og isærdeleshed ved AY, er tanken om at alle mennesker allerede er fuldendte, allerede “har alt,” også selvom de har et fysisk eller mentalt handicap eller er socialt udsatte. Gennem yogaen bliver vi ven med vores sind, gør vores indre dialog lidt venligere og tager det med os ud i livet. Når vi mennesker finder ind til essensen, er vi alle forbundet med hinanden og del af en større universel forbundethed. For mennesker, der har følt sig ekskluderet, kan denne tankegang være en stor åbenbaring.

Heyman ser det også som en vigtig del af underviserens opgave af give deltagerne empowerment i eget liv og facilitere venskaber blandt deltagerne. Han mener, at yogaen kan igangsætte en vækst, der modvirker ensomhed og isolation blandt mennesker med handicap. 

Det er helt sikkert, at kurset i den grad har udvidet mit syn på, hvad tilgængelig yoga er, og især på den opgave der ligger i at brede det ud til de grupper, der ikke selv opsøger yoga. Jeg er dybt taknemmelig for, at Sundhedsministeriet valgte at donere midler til min rejse og glæder mig til at være med i et fællesskab, der ønsker mere tilgængelig yoga og forhåbentligt selv kunne bidrage til at opbygge tilgængelige yogafællesskaber. 

På Center for Oligofrenipsykiatri holder jeg et yogaforløb i foråret 2021 for personale, der ønsker at bruge yoga i arbejdet med mennesker med udviklingshandicap. Se mere her: https://oligo.nu/kurser/kursusforloeb-yoga-og-mindfulness-som-paedagogiskredskab/

FAKTA: Accessible Yoga Organisationen blev grundlagt i 2007 af Jivana Heyman. • 

Yoga kan tilpasses alle uanset krop, sjæl og sind. • 

Yoga kan lade sig gøre stående, siddende eller liggende, alt efter hvad der passer til deltagerens krop. • 

Yoga kan tilpasses forskellige funktionelle variationer. • Yoga kan tilpasses alder, fysiske og psykiske begrænsninger. • Man behøver ikke at være smidig for at dyrke yoga. 

Læs mere her: www.accessibleyoga.org eller send en mail til dorte@oligo.

Kliniske konferencer:

 Centret har fortsat afholdt kliniske konferencer, hvor fagfolk uformelt kan drøfte konkrete problemstillinger. Pga covid-19 har deltagerantallet måttet begrænses.

24. april – 10 deltagere fra hhv. Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

23. oktober – 10 deltagere fra hhv. Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Publikationer

I marts 2020 udsendte centret Udviklingshæmning – en grundbog 2. Bogen supplerer bind 1 af grundbogen, som har måttet optrykkes i et nyt oplag, og der foreligger dermed en nutidig global dansksproget fremstilling af problemstillinger i forbindelse med udviklingshæmning.  Såvel bind 1 som bind 2 er desuden udgivet som e-bog. 

Bind 2 af grundbogen indeholder følgende kapitler:

Kurt Sørensen: Om årsager til udviklingshæmning – et strejftog

Anne Sabers: Neurologi: Spastiske lammelser og epilepsi 

Suganiah Ragunathan og Hans Ulrik Møller:  Betydningen af undersøgelse af synet og øjnene 

Henriette Hermann Olesen: Når synet og hørelsen svigter 

Pia Solholt:  Udviklingshæmning og høretab 

Maria Sørensen og Ninasofie Rasmussen: Det gode måltid 

Maurits Eijgendaal og Anne Eijgendaal: Snoezelen og det sansende menneske 

Lena Nyborg Nansen: Ulighed i sundhed 

Helle Merete Madsen og Trine Lambek Frellsen: Erfaringer med misbrugsbehandling til mennesker med udviklingshæmning 

Ingelise Ørndorf: Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede lovovertrædere

Anne Marie Thyrring og Kurt Sørensen: Udviklingshæmning og lovgivning 

Per Lorentzen og Trine Lise Bakken: Relationer, tilknytning og socialt fællesskab 

Unnur Vestergaard: Brobygning mellem forældre og fagprofessionelle 

Jes Sølgaard: Effekt af psykoterapi for voksne med udviklingshæmning

Julie Fabian: LIGEVÆRD – fordi ligeværdighed ikke kommer af sig selv 

Finn Amby: Udviklingshæmning og beskæftigelse 

Anja Jørgensen:  Betydningen af lokalt fællesskab for inklusion gennem boligen 

Anna Noe Bovin: Kunsten at høre til i samfundet 

Blandt øvrige publikationer skal nævnes, at centret i foråret 2020 leverede følgende bidrag til en norsk tekstbog om oligofrenipsykiatri (Trine Lise Bakken (red): Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning, 2. udg., Universitetsforlaget, Oslo, 2020):

Trine Reippuert Knudsen: Depression (s. 100-115)[1]

Mette Egelund Olsen: Hyperkinetisk forstyrrelse – ADHD (s. 215-225)

Per Lindsø Larsen: Tics og Tourettes syndrom. (s. 226-231)

Kurt Sørensen: Legemiddelbehandling. (s. 249-264)

Kurt Sørensen: ECT – Electro Convulsive Therapy. (s. 276-282)

Per Lindsø Larsen: Lysbehandling. (s. 283-288)

Endelig skal nævnes, at en tværfaglig udgivelse, Seksualitet og Udviklingshandicap redigeret af Lena Nyborg Nansen, Mette Egelund Olsen, Dorte Eifer og Kurt Sørensen er klart til trykning i august 2021. Som nævnt vil bogen blive præsenteret ved en konference 25 august.

Internationalt samarbejde

Oligofreniforeningen er nu medlem af The World Congress of the International 

Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD), og forskellige internationale kontakter er genetablerede. På grund af covid-19 pandemien har der indtil sommeren 2020 ikke været afholdt fysiske møder. 

Foreningen er imidlertid nu tilmeldt 13. Europäisher Kongress zu psychisher Gesundheit bei intellektueller Entwicklungsstörung, der afholdes i Berlin 23.-25- september 2021 i regi af European Association for Mental Health in Intellectal Disability (EAMHID), hvor  også tidligere har været medlem. Det internationale samarbejde forventes i denne forbindelse at blive styrket yderligere.

Derudover er afholdt mindre kliniske konferencer 1. februar, 10. maj og 25. oktober

2019 samt 24. april og 19. juni 2020 med deltagelse fra Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland samt Region Midtjylland. Ved konferencerne har læger, psykologer, sygeplejersker og andre sundhedspersoner lejlighed til, i anonymiseret form, at drøfte konkrete psykiatriske problemstillinudger.

Forsknings- og udviklingsvirksomhed

Historiker, mag. art. Ph.D. Finn Andersen, har i 2020-21 fortsat arbejdet med Elevprojektet, der er en socialhistorisk og demografisk undersøgelse vedrørende 180 

udviklingshæmmede børn, der, før den statslige åndssvgeforsorg blev nedlagt, var anbragt på Elev Børnehjem. Som udførligt omtalt i Oligofreniforeningens årsbertning for 2019, er projektet udvidet til at omfatte grønlandske børn anbragt i Danmark. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.

Behandlingsaktiviteter

I lighed med tidligere år har centret fungeret som psykiatrisk behandlings- og undersøgelsessted. Lovkrav har betydet, at centret officielt er registreret som sådant og undergivet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det psykiatriske behandlingsarbejde har primært bestået i halvmånedlige konsultationer på institutionen Sødisbakke i Mariager (region Nordjylland).

Egentlige behandlingsopgaver i andre institutioner varetager centret nødigt. I stedet har centrets læger og psykolog fungeret som konsulenter, der ofte har kunnet foreslå behandlingstiltag eller -ændringer, som egen læge har kunnet føre ud i livet, evt. i samråd med centret.  

Andre aktiviteter Økonomi

Foreningens nettoomsætning var i 2020 889.960, der resulterede i et underskud på 128.453 kr.  Egenkapitalen udgjorde 31. december 2020 953.353 kr. mod 1.081.806 kr. året før.

En lang række kurser og konferencer, der har måttet aflyses pga co-vid19 pandemien er med sikkerhed grunden til det utilfredsstillende resultat. 

Uden støtte fr Sundheds- og ældreministeriets udlodningsmidler ville resultatet have været et endnu større underskud. Vi benytter lejligheden til at takke for den støtte foreningen har modtaget.

Det detaljerede og reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Sammenfatning

Sammenfattende har 2020 og 2021 været særdeles aktive år i Oligofreniforeningen, der samtidig har kunnet glæde sig over en betydelig medlemsfremgang og ikkekommerciel aktivitet i alle landets regioner. Imidlertid har co-vid19 situationen påført foreningen betydelige tab.

30. juni 2021

Kurt Sørensen, formand


[1] Udarbejdet under tidligere ansættelse.