page1image32285424

Oligofreniforeningens virksomhed 1. januar 2021-30. juni 2022

Oligofreniforeningen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg
Tlf. 42 65 40 94, info@oliforeningen.dk, info@oligo.nu, www.oligo.nu

Foreningens ledelse

Gennem 2020 har foreningens bestyrelse bestået af: Speciallæge i psykiatri Kurt Sørensen, Risskov (formand) Fhv. afdelingslæge Ulla Jacobsen, Vejle
Fysioterapeut Marianne Haurdahl, Risskov Informationsmedarbejder, cand. mag. Dorte Eifer, Stautrup Fhv. områdechef Klavs Bo Persson, Randers

Ved den ordinære generalforsamling 15. november 2021 genvalgtes bestyrelsen.
Aut. Psykolog, cand psych. Anne Mette Sørensen nyvalgtes som intern revisor, mens Kovsted og Skovgaard, Statsautoriseret revisorpartnerskab, Risskov genvalgtes som ekstern revisor.

Medlemstal

Foreningens medlemstal er svagt stigende, som det fremgår af tabellerne: Dato Medlemstal

31-12-17 87 31-12-18 137 31-12-19 164 31-12-20 176 31-12-21 180 30-06-22 184

Medlemmernes geografiske fordeling

Region Hovedstaden 24

Region Sjælland 29

Region Syddanmark 25

Region Midtjylland 82

Region Nordjylland 20

Udland (Norge, Færøerne, Indonesien) 4

I alt 184

,
Kontingent til foreningen afhænger af, hvor mange personer medlemskabet omfatter. (individuelt medlemskab:100 kr. årligt, institutioner og boformer med mindre end 25 medarbejdere: 250 kr. årligt, med 25-49 medarbejdere: 500 kr. årligt, mere end 50 medarbejdere: 1.000 kr. årligt). Af tabellen fremgår, at foreningen har kontakt til langt flere, end de ”nøgne” medlemstal viser., medlemstal er stigende, som det fremgår af tabellen

Personligt medlemskab 100 Lille medlemskab (0-24 personer) 34 Stort medlemskab (25-49 personer) 43 XL medlemskab 6

I alt 1831

Foreningens aktiviteter 2021-22

Oligofreniforeningens virksomhed har i 2021 og den forløbne del af 2022 væsentligst begrænset sig til at sikre driften af Center for Oligofrenipsykiatri, der skal omtales nærmere nedenfor.
Af økonomiske grunde har der ikke været muligheder for at støtte andre initiativer, der kan bedre udviklingshæmmede menneskers livskvalitet, jf. foreningens vedtægter.

Center for Oligofrenipsykiatri

Centret havde indtil efteråret 2021 til huse i lejede kontorlokaler i Skødstrup ved Aarhus. Imidlertid udgjorde mistede indtægter på grund af covid19 pandemien en så stor økonomisk belastning, at det var nødvendigt at finde billigere lokaler for at sikre dets overlevelse. Som en storslået gestus tilbød Diakonhøjskolen i Aarhus – Via University College i denne situation, at centret for en symbolsk betaling kunne disponere over et egnet lokale, et tilbud, der blev modtaget med taknemmelighed.

Personale

Centret har i 2021-22 haft følgende medarbejdere, der er ansat på overenskomstmæssige vilkår: Informationsmedarbejder, cand. mag. Dorte Eifer (34 timer/uge)
Journalist, cand. mag. (musikterapi) Mette Egelund Olsen (12 timer/uge)
Indtil maj 2022 har Konsulentfirmaet Munk Hansen APS på timebasis varetaget centrets regnskabsmæssige funktioner. Denne funktion er nu overgået til regnskabskonsulent Cate Lynggaard Petersen

Følgende har virket som frivillige og ulønnede medarbejdere: Historiker, mag. art. Finn Andersen, PhD
Pædagog Lea Mørkøre Costello
Fhv. afdelingslæge Ulla Jacobsen

Psykolog, mag. art. Per Lindsø Larsen
Aut. psykolog, cand. psych. Anne Mette Sørensen
Fhv. overlæge, speciallæge i psykiatri Kurt Sørensen, der tillige har fungeret som ulønnet centerleder.
Fuldmægtig, cand. jur. Anne Marie Thyrring

Centrets aktiviteter
Rådgivning
Som tidligere har en af centrets væsentlige aktiviteter bestået i formidling af viden om psykiatri og udviklingshæmning. I et stort antal tilfælde har centret kunnet rådgive bl. a. pårørende, pædagoger, læger (herunder psykiatriske afdelinger), offentlige myndigheder, pressen, sagsbehandlere og studerende i psykiatriske spørgsmål. Centret har bl.a. bidraget med materiale til LEV Bladets temanummer om intelligens.page3image17560896

Blandt andre henvendelser skal nævnes, at adskillige pårørende ønsker mere fyldestgørende (og uvildig?) information om bl.a. medicinbivirkninger, end de har fået i det offentlige system.
Ofte har rådgivningen bestået i oplysning om, hvor der kan søges yderligere hjælp, men mere komplekse problemstillinger optræder også. Disse forespørgsler har ofte krævet besvarelser af nærmest videnskabelig karakter og har indebåret omfattende litteratursøgninger.

En del forespørgsler handler om, hvor der kan tilbydes behandling og især samtaler til mennesker med udviklingshæmning. Hidtil har centret kunnet henvise til kompetente psykologer og psykiatere i Jylland og på Fyn. I foråret 2020 er der etableret kontakt til interesserede og erfarne psykologer på Sjælland, således at hele landet er dækket. Vi modtager fortsat gerne henvendelser fra psykologer, der måtte være interesserede i at indgå i et netværk af ”oligofrenipsykologer”.

Det skønnes, at 800-1000 årligt søger råd i centret telefonisk, via mail eller ved personligt fremmøde, men det har ikke været muligt at foretage en systematisk registrering af henvendelserne, men det er dog indtrykket, at antallet har været svagt faldende under coronaepidemien.

Centrets rådgivning er gratis.

Biblioteket

Centret har rådet over et omfattende bibliotek med ca. 2.000 bind. Flytningen til et mere trangt lokale betød, at en del af bibliotekets materialer måtte kasseres p.g.a. Pladsmangel, herunder flere tidsskriftårgange, der imidlertid er tilgængelige på Det kongelige Bibliotek. Centret råder dog stadig over en smuk bogsamling, hvoraf en del består af ældre udgivelser af historisk interesse. Med nogen stolthed skal nævnes en komplet og sjælden samling af det, der dengang hed Nyt nordisk Tidsskrift for Abnormvæsen omfattende årgangene 1899-1966.

I det hele taget har biblioteket været af uvurderlig betydning for den handicaphistoriske forskning, der udgår fra centret.

Centrets bibliotek er fortsat præget af dets begrænsede økonomiske ressourcer. Tilgangen af nye bøger har stort set været begrænset til gaver, som vi er taknemmelige for, ligesom der ikke har været råd til at opretholde centrets tidligere tidsskriftshold.

Internettet

Centrets hjemmeside www.oligo.nu har for mange været en meget anvendt kilde til information. Således har siden i perioden 01.01.21-31.12.21 haft 145.047 besøg (2020: 122.947). På hjemmesiden bringes bl.a. fagligt relevante artikler og interviews med centrale fagpersoner, pårørende eller mennesker med udviklingshandicap. Artiklerne kan hentes påhttps://oligo.nu/artikler/.

I alt har foreningens hjemmeside (https://oliforeningen.dk) i 2021 haft 54.163 gæster mod 48.738 i 2020

På Facebook har centret 874 følgere, mens Oligofreniforeningen har 189 følgere.
Centret udsender med ca. 2 måneders mellemrum et nyhedsbrev, som 496 abonnerer på.

Blandt artikler, der er bragt i nyhedsbrevene og på hjemmesiden i 2021/22, skal nævnes:
• Når ord ikke slår til
• ”From Science to practice – Improving Mental health in Persons with Intellectual Disability” • Klinisk konference på tværs af fag
• De skal optimere henvisning til psykiatrien
• Personlighedsforstyrrelse hos mennesker med udviklingshandicap og/eller autisme
• Når corona bryder reglerne
• Alene men ikke uden mening – en psykologs vej ind I området

Udgivelser

Centret udsendte i august 2021 den tværfaglige udgivelse, Seksualitet og Udviklingshandicap redigeret af Lena Nyborg Nansen, Kurt Sørensen, Mette Egelund Olsen og Dorte Eifer.

Af indholdsfortegnelsen fremgår, at bogen kommer vidt omkring:

Ønsker, drømme og behov – fortællinger fra hverdagslivet. Vignetter bogen igennem af Mette Egelund Olsen

Kapitel 1) Indledning af Lena Nyborg Nansen Vignet 1: Christina

Kapitel 2) Fra tabu til tema af Birgit Kirkebæk Vignet 2: Mogens

Kapitel 3) Seksualitet i det brede perspektiv af Lena Nyborg Nansen Vignet 3: Jane og Bettina

Kapitel 4) Seksualpædagogik og seksualvejledning – hvad må, kan og skal vi? af Lena Nyborg Nansen
Vignet 4: Joan

Kapitel 5) Hvad er seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap af Marianne Træbing Secher Vignet 5: 1) Anonym 2) Lotte

Kapitel 6) Psykologiske aspekter af seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap af Birthe Rusike
Vignet 6: Philip

Kapitel 7) Kønsidentitet og seksualitet af Malene Leth Vignet 7: Danielpage5image32286256

Kapitel 8) Sanser og seksualitet af Andrea Hadberg Nielsen og Maria Sørensen Vignet 8: Kirsten

Kapitel 9) Medicin og seksualitet af Kurt Sørensen Vignet 9: Birthe

Kapitel 10) Usædvanlig eller problematisk seksualitet og udviklingshandicap af Kurt Sørensen Vignet 10: Rene

Kapitel 11) JanusCentrets arbejde med børn og unge med udviklingshandicap og grænseoverskridende seksuel adfærd af Mimi Strange
Vignet 11: Alexander

Kapitel 12) Udviklingshandicap og seksuelle krænkelser af Ingelise Ørndorf Vignet 12: Anni 1 og 2 og 3

Kapitel 13) DPU som hjælperedskab i forhold til seksualitet af Anna Marie Langhoff Nielsen og Jørgen Lyhne
Vignet 13: Hanne

Kapitel 14) Seksualpolitik og beredskabsplan af Kim Steimle Rasmussen Vignet 14: Jesper

Vi rødmer næsten af stolthed, når vi gengiver anmeldelsen fra Josephine Skytt Nielsen Egestorp fra seksualvejlederforeningen:

Boganmeldelse:
Seksualitet og udviklingshandicap – kom tvivlen til livs

Anmeldt af Josephine Skytt Nielsen Egestorp, seksualvejleder og konsulent

Som seksualvejleder har jeg manglet en bog som Seksualitet og udviklingshandicap, der med nyere og aktuel faglitteratur kommer hele vejen rundt om seksualiteten for mennesker med udviklingshandicap. Bogen, som er udgivet af Oligofreniforeningen i 2021 er i høj grad anbefalelsesværdig. Den er skrevet af Lena Nyborg Nansen, Kurt Sørensen, Mette Egelund Olsen og Dorte Eifer i samarbejde med en lang række eksperter, der anskuer seksualitetens mange ansigter.

Bogen inspirerer til flere refleksive dialoger i personalegrupper og giver en nødvendig forberedelse til etiske dilemmaer. Dilemmaer jeg ofte oplever, mange undviger eller er usikre på, men seksualiteten og seksualpædagogikken er lige så vigtig som tandbørstningen. Der tages udgangspunkt i at se ”det hele menneske” og bogen hviler på det bio-psyko- sociale perspektiv. Den bio-psyko-sociale tilgang minder os om altid at anskue en problemstilling fra flere vinkler, for derved at kunne finde frem til den gode løsning.

Vi skal turde åbne Pandoras æske

Bogen tager læseren på en tidsrejse fra datidens degenerationsteori og tabuiserede

tankegang omkring seksualitet hos mennesker med udviklingshandicap til overgangen med normaliseringsideologier, og til at seksualiteten i 1990’erne og årene frem kommer på dagsordenen.

Tilbageblikket viser samfundets udvikling og paradigmeskifter og påpeger samtidig omgivelsernes betydning for, at et menneske med udviklingshandicap har mulighed for at udleve sin seksualitet. På trods af nutidens forbedrede levevilkår lægger bogen ikke skjul på, at der eksisterer barrierer i samfundet og hersker en tvivl blandt omsorgspersonale om, hvorvidt seksualiteten hos mennesker med et udviklingshandicap skal prioriteres. Hvorfor skal Pandoras æske åbnes, hvis ikke der er en problematisk seksuel adfærd? Et spørgsmåg ofte støder på, og som jeg synes at denne bog er med til at belyse.

Bogens forfattere beskriver de regelsæt som gør sig gældende på specialområdet samt betydningen af sanserne, lægemidlerne og de psykologiske aspekter. Herudover beskrives vigtigheden i en ressourcefokuseret tilgang, for at seksualiteten hos mennesker med udviklingshandicap ikke anses som problematisk.

Ind imellem bogens kapitler introduceres læseren for forskellige vignetter fra virkeligheden, hvilket gør læsningen dynamisk og levende og er en af bogens mange styrker. Forskellighederne viser en mangfoldig seksualitet uden facitliste, hvilket udover at bidrage til den faglige forståelse også er med til at forebygge seksuelle overgreb og mindske frustrationer hos mennesker med udviklingshandicap.

Jeg bifalder forfatternes synspunkt omkring, at alle mennesker har ret til at have en seksualitet. I bogen bliver læseren gjort bekendt med, at et menneske med et udviklingshandicap ofte har ubalance i den seksuelle udvikling i form af, at det kognitive funktionsniveau ikke følger med kroppens fysiske og hormonelle udvikling. Hvis seksualiteten skal bringe glæde og livskvalitet hos den enkelte, skal den også kunne forstås og blive forstået på det rette niveau.

Vi vil aldrig komme til at mestre et andet menneskes seksualitet, og fra tid til anden vil vi begå fejlagtige hypoteser, men som bogen skildrer, er vi altid forpligtet til at handle med en fordomsfrihed og respekt for individet. Ved at være bevidste om egne ressourcer og begrænsninger kan vi også imødekomme seksualpædagogikken i al dens helhed. Eksperterne uddyber forskellige teorier, modeller og regelsæt, så vi ikke tolker og præger indsatsen ud fra egne ”synsninger” og normer. Helheden fuldendes af løbende praksiseksempler, hvilket gør læsningen jordnær og relaterbar.

Hvad enten bogen læses fra ende til anden eller bruges som opslagsværk, så kan du kun blive klogere på seksualitet og udviklingshandicap. Min forhåbning er, at bogen kan være med til at skabe en større opmærksomhed og nysgerrighed på området, samt mindske tvivlen i praksis, for når alt kommer til alt, så er seksualiteten en del af det at være menneske.

Konferencer

Mens coronaepidemien medførte, at planlagte arrangementer måtte aflyses i 2020, er det lykkedes, under iagttagelse af afstandskrav og andre hygiejniske forholdsregler at gennemføre følgende konferencer i 2021:

25.08.21: I forbindelse med udgivelsen af ”Seksualitet og udviklingshandicap” afholdtes en konference, hvor nogle af bogens bidragydere belyste væsentlige problemstillinger:

• Lena Nyborg Nansen, lektor VIA: Seksualitet og udviklingshandicap i det brede perspektiv • Birgit Kirkebæk, professor og forfatter: Et historisk perspektiv på seksualitet og

udviklingshandicap: Fra tabu til tema
• Bettina Nielsen, borgervejleder i ULF og Jane Jensen, adm. Direktør i ULF: Sex og kærester • Marianne Træbing Secher, lektor, VIA: Hvad er seksualitet hos mennesker med

udviklingshandicap? Og hvordan kan vi på en professionel måde understøtte seksualiteten

hos mennesker med udviklingshandicap
• Maria Sørensen, ergoterapeut, Center for specialterapi: Seksualitet og sanser – Seksuel

adfærd udtrykker sansemæssige behov
• Anna Maria Langhoff Nielsen, seniorkonsulent og Jørgen Lyhne, lektor, VIA: DPU som

hjælperedskab i forhold til seksualitet
• Mimi Strange, psykolog og direktør i JanusCentret: Børn og unge med udviklingshandicap

og grænseoverskridende seksuel adfærd
• Kim Steimle Rasmussen, uddannelsesvejleder på seksualvejlederuddannelsen: Kom godt i

gang med en seksualpolitik

• En samtale om seksualitet mellem Malene Leth, pædagog og seksualvejleder og Lena Nyborg Nansen

22.09.21: 4. konference om udviklingshæmmede lovovertrædere med følgende program:

  • Kriminolog Line Søgaard Kristensen, Region Midt: Udviklingshæmmedes oplevelse af dentidsubestemte foranstaltningsdom.
  • Psykolog Jes Sølgaard, Aalborg kommune: Om terapi som et middel mod aggressivitet.
  • Advokat Henrik Hougaard, Landsforeningen af forsvarsadvokater: Om forsvarerens arbejde isager med udviklingshæmmede.
  • Pædagog Pedro da Palma og leder Bo Jørgensen, Snåstrup Vestergård, Aarhus: Meddrømmene som arena for læring og sociale fællesskaber–om det pædagogiske arbejde påSnåstrup Vestergaard.
  • Cand. scient. soc. Søren Holst, PhD, Kofoedsminde: Mellem topstyring og improvisation –Præsentation af et forskningsprojekt med udgangspunkt i Kofoedsminde, den sikredeinstitution for domfældte udviklingshæmmede.
  • Musikalsk indslag med John D band fra Snåstrup Vestergaard.
    Oplæg og powerpoints fra konferencen kan ses på https://oligo.nu/konferencer/konferencen-2022/oplaeg-paa-konferencen-2020/ (bemærk de ukorrekte årstal) Kliniske konferencerCentret afholder 2-4 gange om året kliniske konferencer, hvor sundhedspersoner og psykologer har lejlighed til at diskutere (i anonymiseret form) problematiske sager og øvrige prolemstillinger. Som det fremgår har deltagerantallet været stigende:Afholdt 18. juni 2021 – 11 deltagere med følgende regioner repræsenteret; Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland

Afholdt 29. oktober 2021 – 16 deltagere med følgende regioner repræsenteret; Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland

Afholdt 29. april 2022 – 24 deltagere med følgende regioner repræsenteret: Region Syddanmark. Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland

Kursusaktiviteter

På grund af coronasituationen har centrets kursustilbud i beretningsperioden været begrænset til yoga-undervisning for små hold.

Forhistorien er, at centermedarbejder Dorte Eifer, der også er yogainstruktør, gennem flere år havde dyrket yoga med udviklingshandicappede på et bosted i Aarhus og i lighed med personalet, oplevede, at mange af ”eleverne” fremtrådte mere harmoniske og afslappede. Dette var baggrunden for, at der i Skjern afholdtes et kursus for en mindre personalegruppe, der lærte at gennemføre øvelser, hvor også handicappede kunne deltage, igen med positivt udbytte, således som det er beskrevet i årsberetningen for 2020.

Med støtte fra Sundhedsministeriets udlodningspuljer deltog Dorte Eifer derefter i et kursus i Florida, hvor vægten var lagt på inkluderende yoga, dvs yoga, hvor også handicappede kunne være med.
Efter genåbning af landet blev i oktober-december 2021 gennemført et yogaforløb over 10 gange med borgere med udviklingshandicap på bostedet Skovlund, Aarhus Nord.

Samt

14.10.21 og 22.11.21: Yogakursus: Yoga og mindfulness som pædagogisk redskab, afholdt i yogastudiet Favn i Aarhus C.

Udgivelse af yogakort

I forbindelse med kurserne har centret med støtte fra Sundhedsministeriet udviklet 30 yogakort med fotos af mennesker med udviklingshandicap. Yogakortene leveres i en praktisk æske, og de 30 kort indeholder både forslag til meditation, opvarmning, en lang række forskellige yogaøvelser og afspænding.

Med sine tydelige billeder, tegninger og tekster og en folder, der med tegninger viser grundstillingerne, kan kortene inspirere til at lave yoga enten på egen hånd eller i en gruppe, hjemme hos én selv eller i et fællesskab, eksempelvis på bosteder og aktivitetstilbud.
Læs mere: https://oligo.nu/udgivelser/yogakort/

Kortene er købt af STU-institutioner, højskoler, dagtilbud, private

Respons fra personale, der har købt yogakortene:

…jeg finder kortene rigtig brugbare til målgruppen…
…helt klart en anbefaling til kortene herfra… …nemt tilgængeligt materiale – gode forklaringer… …der er øvelser til alle forskellige udviklingsaldre…
page10image17577088page10image17565568page10image17576320

…det er en rigtig god ide at inddrage stole til målgruppen, jeg vidste ikke man kunne lave så meget fra en stol…page10image17563840

Forsknings- og udviklingsvirksomhed

Historiker, mag. art. Ph.D. Finn Andersen, har i 2021-22 fortsat arbejdet med Elev-projektet, der er en socialhistorisk og demografisk undersøgelse vedrørende 180 udviklingshæmmede børn, der, før den statslige åndssvageforsorg blev nedlagt, var anbragt på Elev Børnehjem. Som udførligt omtalt i Oligofreniforeningens årsberetning for 2019, er projektet udvidet til at omfatte grønlandske børn anbragt i Danmark. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2022.

Internationalt samarbejde

Oligofreniforeningen er nu medlem af The International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD), og forskellige internationale kontakter er genetablerede.

Ulla Jacobsen og Mette Egelund Olsen har deltaget i 13. Europäisher Kongress zu psychisher Gesundheit bei intellektueller Entwicklungsstörung, der afholdtes i Berlin 23.-25- september 2021 i regi af European Association for Mental Health in Intellektuel Disability (EAMHID), hvor vi også tidligere har været medlem. Det internationale samarbejde forventes i denne forbindelse at blive styrket yderligere.
Som led i det internationale samarbejde planlægges rejser til flere europæiske lande, hvor målet dels er at genetablere tidligere kontakter dels at beskrive status i forhold til psykiatri og udviklingshandicap. Vi er meget taknemmelige for Sundhedsministeriets støtte til den planlagte kortlægning. Som led i denne besøgte Mette Egelund Olsen og Lea Castello i 2021 en række centrale norske aktører som beskrevet i en artikelserie på centrets hjemmeside (www.oligo.nu). Blandt de lande, hvortil der var tætte samarbejdsrelationer indtil strukturreformen i 2007 skal, udover Norge, Skotland, England, Holland og Belgien nævnes.

Behandlingsaktiviteter

I lighed med tidligere år har centret fungeret som psykiatrisk behandlings- og undersøgelsessted. Lovkrav har betydet, at centret officielt er registreret som sådant og undergivet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ved udgangen af 2021 var 107 patienter tilknyttet centret. Region Nordjylland mener imidlertid nu, at man selv efterhånden råder over tilstrækkelig psykiatrisk ekspertise til at varetage det psykiatriske behandlingsarbejde på den store regionalt drevne institution Sødisbakke, hvor ca. 85 procent centrets patienter bor.

Egentlige behandlingsopgaver i andre institutioner varetager centret nødigt. I stedet har centrets læger og psykolog fungeret som konsulenter, der ofte har kunnet foreslå behandlingstiltag eller – ændringer, som egen læge har kunnet føre ud i livet, evt. i samråd med centret.

Planlagte aktiviteter

Følgende kurser/konferencer er planlagte til afholdelse i 2. halvdel af 2022:

Yoga som pædagogisk redskab Aarhus 31.10.22
København 22.11.22

Misbrug og udviklingshandicappede Aarhus 31.08.22

5. konference om udviklingshæmmede lovovertrædere Aarhus 28.09.22

Konference om demens og udviklingshandicappede Aarhus 09.11.22

Endeligt program vil fremgå af centrets hjemmeside www.oligo.nu.

Som et supplement til centrets grundbøger om udviklingshæmning hos fortrinsvis voksne samarbejder centret om at udarbejde en tilsvarende grundbog om det udviklingshandicappede barn. Bogen forventes at være klar til udgivelse i 1. halvår af 2023.

Økonomi

Foreningens nettoomsætning var i 2021 1.182.172 kr., der resulterede i et overskud på 6.326 kr. Egenkapitalen udgjorde 31. december 2022 1.103.493 kr. mod 953.353 kr. året før.

Det beskedne overskud skyldes, at foreningens huslejeomkostninger er reduceret drastisk. I lyset af, at en lang række kurser og konferencer også måtte aflyses i den første del af 2021 på grund af covid-19, må resultatet betegnes som tilfredsstillende.

Uden støtte fra Sundheds- og ældreministeriets udlodningsmidler ville resultatet have været et betydeligt underskud. Vi benytter lejligheden til at takke for den støtte foreningen har modtaget.

Det detaljerede og reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Sammenfatning

Sammenfattende har 2020 og 2021 været særdeles aktive år i Oligofreniforeningen, der samtidig har kunnet glæde sig over en betydelig medlemsfremgang og ikke-kommerciel aktivitet i alle landets regioner. Imidlertid har covid19 situationen påført foreningen betydelige tab.

1. juli 2022

Kurt Sørensen, formand